Čerpání z fonndů FKSP

Pro všechny státní i nestátní organizace, které mají zřízen fond FKSP, nabízím po individuální dohodě možnost zvýhodněných zaměstnaneckých poukázek.


Možnosti využívání prostředků FKSP jsou pro případy uvedené v dotaze upraveny v § 4 odst. 5 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP, kde se stanoví:

Z fondu lze přispívat na náklady za dočasné užívání zařízení jiných organizačních složek státu nebo osob, pokud slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.“ Z fondu lze tedy přispívat na náklady za dočasné užívání sportovních, tělovýchovných i rehabilitačních zařízení včetně masáží jiných organizací. Není rozhodující, u kterého zařízení oprávněného rehabilitační (a případně jiné vyhláškou předvídané) složky poskytovat budou tyto služby zajištěny. Příspěvek lze poskytovat v nepeněžní formě, to znamená, že celková hodnota permanentky je uhrazena z FKSP. Zaměstnanci pak permanentku využívají za cenu sníženou o příspěvek z FKSP. Podle § 3 odst. 6 vyhlášky o FKSP příspěvkem může být i plná úhrada nákladů.
Comments